Innehåll

Kvalitet och kvalitetssäkring

Texter och annat innehåll på universitetets webbsidor ska ha hög kvalitet. Med det avses att informationen är korrekt, aktuell, relevant, målgruppsanpassad, väl strukturerad och präglas av klarspråk.

Enligt vår informationspolicy har den som har ett sakansvar också ett informationsansvar. Det omfattar även informationen på webben. Chef för sakansvarig enhet ansvarar för att informationen är korrekt, aktuell, begriplig och i övrigt håller god kvalitet. Vissa enheter har också ansvar för sakområde i den gemensamma webben. Respektive chef för sakansvarig enhet ansvarar också för efterlevnaden av denna policy. Till sin hjälp har chefen sidansvariga i vars uppgifter det ingår att se till att informationen håller hög kvalitet.

Korrekt och aktuell

Informationen på våra webbsidor ska vara korrekt och aktuell (giltig). Det framgår på respektive webbsida när den skapats och/eller uppdaterats. Om informationen bara är giltig till ett visst datum ska det anges.
Varje sidansvarig ska se till att informationen uppdateras vid behov.

Relevant

Om information är relevant eller inte är till stor del en subjektiv bedömning. Viss information kan vara relevant utifrån besökarens perspektiv – man söker och vill ”hitta”. Viss information kan vara relevant utifrån universitetets perspektiv – vi vill ”nå ut” och profilera oss på olika sätt. Det kan finnas information som besökaren inte i förväg vet om att han eller hon kan ha nytta av.

Det gäller att hitta en balans mellan dessa behov. Det är lättare att veta vad vi själva vill nå ut med, men svårare att veta vad besökarna vill ha. Att med jämna mellanrum göra användartester (till exempel fokusgruppsundersökningar) hos målgrupper för vår webb är ett bra sätt att få veta vad besökaren upplever som relevant information och relevanta tjänster på vår webb.

Målgruppsanpassad

Vår webb ska vara målgruppsanpassad avseende såväl navigationsstruktur som innehåll. Navigationsstrukturen ska baseras på besökarnas behov och sökmönster. Besökare ska inte behöva känna till universitetets organisation för att hitta den information de söker. Informationsinnehållet ska ta hänsyn till mottagarens behov, villkor och förutsättningar.

Språket anpassas till läsaren. Den som skriver texter som ska kunna förstås av ett mycket stort antal läsare måste skriva så enkelt och begripligt som möjligt. Detta behov förstärks när användarnas förmåga att läsa och ta till sig texten varierar kraftigt. Så är i princip alltid fallet för texter som ska publiceras på en offentlig webbplats.

På sidan ”Språk och stil – om att skriva för Umeå universitet” i Aurora finns fler råd och länkar om klarspråk/tillgängligt språk.

Språk

Enligt universitetets språkpolicy ska klarspråk prägla universitetets alla texter. Klarspråk innebär att texterna ska:

• Vara anpassade till mottagaren (se avsmott 8.2.3 Målgruppsanpassad)
• Ha en ändamålsenlig struktur
• Vara klara och tydliga
• Ha ett vårdat, enkelt och begripligt språk
• Vara tillgängliga
• Ha en respektfull ton

Språket på vår externa webb ska inte vara präglat av interna begrepp och förkortningar som utomstående besökare inte är bekanta med. Exempelvis ska förkortningarna UmU och UB undvikas.

Svenska och engelska

Umeå universitet är ett svenskspråkigt universitet och enligt vår språkpolicy är svenska det språk som i första hand ska användas. Universitetets institutioner, centrumbildningar och arbetsenheter ska ha både svenska och engelska benämningar. Ökad internationalisering, snabbare kommunikationer och ett växande utbyte av studenter och lärare mellan länder ökar dock kraven på förmågan att kommunicera på flera språk. Engelska intar här en särställning. Enligt språkpolicyn ska universitetet därför sträva mot parallellspråkighet avseende svenska och engelska.

För webben innebär detta att grundläggande verksamhetsinformation ska finnas på såväl svenska som engelska. Länkar från engelska sidor går alltid till sidor på engelska och motsvarande för svenska sidor. Om en sida bara finns på ett av språken rekommenderas att länka till närmaste sida högre upp i strukturen eller motsvarande sida på annat ställe i strukturen. Varje enhet/institution ansvarar för och finansierar själva översättning och språkgranskning.

Den engelska webben behöver emellertid inte alltid vara en spegelbild av den svenska då internationella målgrupper kan behöva annan information än svenska. Prioriterade målgruppers behov måste undersökas och information och struktur anpassas efter det. Istället för rena översättningar blir det då frågan om att för målgruppen formulera texter direkt på engelska. Detta gäller framför allt för den centrala webben.

Kraven på aktualitet, relevans, målgruppsanpassning och klarspråk gäller i lika stor grad webbsidor på engelska.

Etiska och juridiska regler

Enligt IT-enhetens ”Regler för användning av Umeå universitets it-resurser” drivs Umeå universitets resurser vad gäller datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster av universitetet för användning i universitetets verksamhet. Webbsidor inom Umeå universitets webb får inte innehålla:

• Material som står i strid mot gällande lagstiftning t.ex. uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal eller förolämpning
• Material som är kränkande eller stötande, t.ex. pornografi
• Politisk, rasistisk eller religiös propaganda
• Reklam för externa kommersiella tjänster eller externa föreningar
• Material som kan kränka upphovsrätt, t.ex. upphovsrättsskyddade böcker, bilder, musik eller datorprogram. Kopiering eller distribution av upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material är förbjudet såvida inte rättighetsinnehavaren medger detta
• Material som kan skada universitetets namn och rykte


Sidansvarig: Michael Nordvall

Utskriftsversion