Webbrelaterad lagstiftning

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessbelagt material ska inte spridas via webben. Brott mot tystnadsplikten är ett allvarligt brott som kan ge fängelse. Publicera därför inga dokument utan att först se över innehållet noggrant.

Publicera inte bilder på personer som kan identifieras utan att dessa har tillfrågats och gett sitt samtycke till publicering – de kan t.ex ha skyddad identitet. (Upphandlade och egna fotografer ansvarar för att sådant tillstånd finns för bilder).

Upphovsrätt

Det är alltid fotografen som har upphovsrätt till sina bilder. Umeå universitet har särskilda avtal om hur inköpta bilder får nyttjas. Fotografens namn ska alltid anges vid publicering av bilder, även pressbilder.

Läs mer om bildrättigheter på sidan om fotografavtal

Det är inte tillåtet att utan tillstånd ”låna” någon annans bild eller text till den egna webbsidan. Brott mot upphovsrättslagen kan leda till skadestånd. Det är tillåtet att länka till andra webbplatser, men inte att integrera externa webbplatser eller annat material i den egna webbplatsen.

Det är också viktigt att känna till att man inte får publicera bilder med konst som är placerad inomhus utan konstnärens tillstånd och man måste även betala en avgift till Bildkonst Upphovsrätt Sverige, BUS. Konstverk som är placerade utomhus på allmän plats får dock fritt avbildas.

Upphovsrätten regleras i lagen om upphovsrätt (1960:729). Lagen kompletteras av bestämmelser i upphovsrättsförordningen (1993:1212) och internationella upphovsrättsförordningen (1994:193).

Personuppgifter

Personuppgifter regleras i personuppgiftslagen (1998:204). Den har till syfte att skydda den enskilda personens integritet. Det innebär att berörd person måste ge sitt samtycke till att publicera personuppgifter på webben. Umeå universitet är personuppgiftsansvarig och ska kunna påvisa att samtycke givits.

Undantag från samtycke gäller så kallade harmlösa personuppgifter. Exempel på harmlösa uppgifter är anställds namn, telefonnummer och e-postadress till arbetet. Däremot är inte hemtelefon och hemadress harmlösa uppgifter och kräver alltså samtycke om de ska publiceras. Om man är osäker på om en uppgift är harmlös eller inte är det bäst att begära tillstånd från personen i fråga.

Bilder

Även fotografier räknas som personuppgifter. En fotograferad person, som går att känna igen på en bild, måste därför alltid ge sitt samtycke innan bilden publiceras på webben. Det är varje fotografs ansvar att inhämta sådant muntligt medgivande innan bilden får publiceras.

Medgivande krävs också om bilder ska användas i marknadsföring, enligt Lagen om namn och bild i reklam.

Läs också om behandling av personuppgifter.

Kontaktpersoner för juridiska frågor

Universitetsjuristerna vid Universitetsledningens kansli kontaktas vid frågor som rör lagstiftning.